TỔNG TÀI SẢN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM NĂM 2022 ƯỚC ĐẠT 808.908 TỶ ĐỒNG TRONG NĂM 2022, TĂNG GẦN 14%

Thông tin từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, tính tới cuối năm 2021, thị trường bảo hiểm Việt Nam hiện có 76 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm (trong đó có 31 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 19 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 24 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm) và 1 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

ZOA 64

Tính tới cuối năm 2021, tổng tài sản của thị trường bảo hiểm ước đạt 710.002 tỷ đồng, tăng 23,86% so với cùng kỳ năm 2020. Các doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 577.069 tỷ đồng, tăng 22,24% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm năm 2021 ước đạt 455.606 tỷ đồng, tăng 24,89% so với cùng kỳ năm 2020.

Cũng theo số liệu từ cơ quan quản lý, tổng nguồn vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt 152.484 tỷ đồng, tăng 19,34% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 214.958 tỷ đồng, tăng 15,59% so với cùng kỳ năm 2020. Chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 49.561 tỷ đồng, tăng 1,68% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong năm 2021, tổng số phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới bảo hiểm ước đạt 12.715 tỷ đồng, tăng 14,8% so với năm 2020, trong đó: phí bảo hiểm gốc thu xếp qua môi giới ước đạt 7.499 tỷ đồng, tăng 8,76% so với năm 2020; phí tái bảo hiểm thu xếp qua môi giới ước đạt 5.216 tỷ đồng, tăng 24,7% so với năm 2020.

Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp môi giới bảo hiểm năm 2021 ước đạt 990 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó: Hoa hồng môi giới bảo hiểm năm 2021 ước đạt 941 tỷ đồng (tăng 14,83% so với cùng kỳ năm 2020); tổng doanh thu phí dịch vụ ước đạt 32 tỷ đồng; doanh thu tài chính và khác ước đạt 17 tỷ đồng.

Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm cũng dự báo, tổng tài sản thị trường bảo hiểm năm 2022 ước đạt 808.908 tỷ đồng, tăng 13,93% so với cùng kỳ năm 2021. Đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 677.036 tỷ đồng, tăng 17,32% so với năm 2021. Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 533.758 tỷ đồng, tăng 17,15% so với năm 2021.

Số liệu ước tính của Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm cũng cho thấy, tổng nguồn vốn chủ sở hữu các doanh nghiệp bảo hiểm năm 2022 ước đạt 165.069 tỷ đồng, tăng 8,25% so với năm 2021. Tổng doanh thu phí bảo hiểm năm 2022 ước đạt 253.730 tỷ đồng, tăng 18,04% so với năm 2021. Chi trả quyền lợi bảo hiểm trong 2022 ước đạt 58.291 tỷ đồng, tăng 17,61% so với cùng kỳ năm 2020.

Dự kiến, tổng số phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới bảo hiểm ước đạt 14.513 tỷ đồng, tăng 14,15% so với năm 2021. Doanh thu hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp môi giới bảo hiểm năm 2022 ước đạt 1.107 tỷ đồng, tăng 11,8% so với năm 2021.

Để đảm bảo thị trường bảo hiểm phát triển ổn định, bền vững trong năm 2022, Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng hoàn thiện dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) để trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 5/2022; đồng thời, xây dựng nghị định, thông tư hướng dẫn Luật.

Theo đó, đơn vị sẽ tiếp tục hoàn thiện Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 để trình Bộ Tài chính, trình Chính phủ ban hành.

Đồng thời, Cục cũng sẽ đánh giá việc triển khai bảo hiểm vi mô của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam để tiếp tục hướng dẫn, giám sát việc dừng triển khai thí điểm bảo hiểm vi mô theo Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 15/7/2021 và các chỉ đạo khác của Chính phủ.

Dự kiến, trong quý I/2022, Cục Quản lý giám sát bảo hiểm sẽ trình Bộ Tài chính, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp cho giai đoạn sau năm 2021.

Đồng thời, Cục tiếp tục tăng cường thực hiện đánh giá doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm theo định kỳ, kịp thời phát hiện sai phạm để báo cáo Bộ Tài chính có phương án xử lý; thực hiện dự án “Hệ thống thông tin quản lý và giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm”…